Kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar är viktiga ur flera aspekter, det handlar om utveckling av såväl indivi­der, som företag, samhällsstrukturer och platsens attraktivitet. Kulturen har en viktig roll i en hållbar samhällsutveckling, både som egen kraft och i samverkan med andra politikområden, som i detta fall näringspolitik. (En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, 2014)

Region Blekinge har tagit fram en utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar (KKN) i syfte att Blekinge på ett systematiskt sätt bättre ska tillvarata den potential och kapacitet som finns inom KKN och möjligheterna som utveckling inom denna näring medför. Utvecklingsplanen är ett prioriteringsverktyg och vänder sig till kultur-och näringspolitisk regional och lokal verksamhet, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, akademin, kulturverksamheter samt näringsliv.Utvecklingsplanen ska bidra till följande mål i Blekingestrategin Attraktiva Blekinge:
År 2020 kännetecknas Blekinge av ett starkt innovationsklimat som involverar näringsliv, utbildningsaktörer, offentlig, ideell och kreativ sektor. Idéer lyfter och blir livskraftiga företag. Detta genom att främja följande viljeinriktningar;

  • Skapa förutsättningar för kulturella och krea­tiva näringar att verka och i Blekinge.
  • Samverka med andra regioner för kompetensutveckling och forskning inom området.
  • Synliggöra kulturella och kreativa näringar och deras betydelse.
  • (Regional kulturplan för Blekinge 2018-202)

Utvecklingsplanens övergripande mål är att:
Entreprenörer inom kulturella och kreativa näring­ar ska uppleva att det finns goda förutsättningar att verka och växa i Blekinge.Utvecklingsplanen är framtagen i dialog med branschrepresentanter, företagsfrämjare och regionala utvecklingsansvariga i andra regioner. Till utvecklingsplanen finns ett samlingsprojekt som möjliggör att branschen själv driver de frågor som de anser viktiga för måluppfyllelse inom respektive utvecklingsområde.

Projektstöd

Om du är intresserad av att söka medel för att bidra till något av de utvecklingsområden som finns definierade i utvecklingsplanen, ta en första kontakt med hanna.nilsson@regionblekinge.se.

Driver du idag delprojekt och vill ansöka om utbetalning hänvisar vi till minansökan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och bilagor som finns på sidan Regionala tillväxtmedel

Kriterier för att driva delprojekt:

  • Delprojektet ska passa in under något utav de utvecklingsområden som finns definierade i utvecklingsplanen.
  • Delprojektet ska leverera mot ett eller flera mål i projektet ”Utveckling av kulturella och kreativa näringar i Blekinge”
  • Föreningar och organisationer kan söka, dock ej företag.
  • Sökbara medel är 50% av totala kostnader. (I vissa fall kan en högre procentsats beviljas, detta finns i så fall i aktuell utlysningstext.)
  • Minsta sökbara summan är 50 000 kr.
Hjälpte informationen på sidan dig?