Om Region Blekinge

Sedan den 1 januari 2019 leder Region Blekinge utvecklingen för ett attraktivt Blekinge där det är gott att leva och verka.

Den 1 januari 2019 gick Landstinget Blekinge och Region Blekinge samman och bildade Region Blekinge. Den nya organisationen samlar en rad viktiga verksamheter som tidigare varit uppdelade i Region Blekinge och Landstinget Blekinge. Med en gemensam regional organisation kan vi arbeta mer sammanhållet och långsiktigt med utvecklingen av viktiga samhällsfrågor. Därmed kan vi göra Blekinge starkare och mer attraktivt.

Uppdrag och vision

Region Blekinges uppdrag är att främja en hållbar utveckling i hela Blekinge. Våra ansvarsområden är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Vår vision är "Den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och hälsa".

En vanlig dag hos oss

 • 1 433 personer kommer till oss för besök i primärvården.
 • 581 patienter kommer till folktandvården.
 • 26 175 resor görs i kollektivtrafiken.
 • 4 nyfödda barn välkomnas på förlossningsavdelningen.
 • 294 studenter lär sig ny kunskap på folkhögskolan i Bräkne-Hoby.
 • 1 303 måltider tillagas och serveras till patienter och anställda.
 • 20 regionala utvecklingsprojekt skapar nya möjligheter i Blekinge.
 • 150 barn och unga upplever en musik- eller teaterföreställning.

Tjänstepersonsorganisation

 • Regiondirektören leder tjänstepersonsorganisationen.
 • Region Blekinge består av åtta förvaltningar.
 • Drygt 5 000 medarbetare och fler än 150 olika yrken.

Värdegrund

Region Blekinges gemensamma värdegrund vilar på tre ledstjärnor: Engagemang, samarbete och kvalitet.

Engagemang

Vi är engagerade och vågar tänka nytt. Vårt engagemang stimuleras av ett öppet och kreativt klimat där nya idéer och lösningar värderas och prövas. Alla får komma till tals, bli lyssnade till och vars och ens kompetens tas tillvara. I mötet med andra människor märks vårt engagemang genom att vi är nyfikna, intresserade och visar vilja att tillgodose behov och åstadkomma lösningar tillsammans. Vi visar vårt engagemang genom att aktivt medverka i och driva arbetsprocesser framåt. Vi är generösa och delar med oss av våra kunskaper för att nå allt bättre resultat. Vi visar tillit och stöttar varandra.

Samarbete

Vi är bra på att samarbeta inom och utanför Region Blekinge. Ett gott samarbete, där var och en bidrar med sin unika kompetens, gör att vi använder all den kraft som finns i vår organisation på bästa sätt. Ett bra samarbete innebär att sätta sig in i en annan människas situation och se verkligheten utifrån dennes synvinkel. När vi ställs inför problem eller frågeställningar samarbetar vi utifrån en helhetssyn. Det innebär att vi hjälps åt med att lösa situationen, oavsett vem som har ansvaret. Genom att skapa förståelse för sammanhanget och uppdraget får vi tydlighet och var och en kan ta ansvar för helheten.

Kvalitet

Vi arbetar på ett sätt som gör att vår verksamhet genomsyras av god kvalitet och hög professionalism, där vi skapar värde för dem vi finns till för. Kvalitet förutsätter att vi arbetar utifrån bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet. Att arbeta kvalitetsinriktat innebär också hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Vi ser, lyssnar på och bekräftar dem vi möter och visar empati och respekt. Vårt arbete är utvecklingsinriktat, där vi regelbundet prövar det vi gör i syfte att förbättra verksamheten ytterligare. I utvecklingsarbetet krävs mod och uthållighet. Genom ett kreativt klimat för nyskapande strävar vi efter att ligga långt fram i utvecklingen.

Hjälpte informationen på sidan dig?