Illustration av flicka som cyklar

Strategisk inriktning - I Blekinge utvecklar vi
attraktiva livsmiljöer

Hållbar samhällsplanering och Hög livskvalitet är inriktningens två utvecklingsområden. Nedan beskrivs mål, delmål och prioriteringar för att utveckla attraktiva livsmiljöer i Blekinge.

Stärkt attraktivitet särskilt för unga

DELMÅL
 • Ökad öppenhet och stärkt deltagande i samhället
 • Stärkt kultur- och idrottsliv
 • Förbättrad infrastruktur med kortare restider
 • En bostadsmarknad i balans
 • Ökad digital tillgänglighet

PRIORITERINGAR

 • Fler bostäder och ett brett utbud som matchar efterfrågan
 • Samordnad fysisk planering främst inom bebyggelse- och transportplanering
 • Utveckla attraktiva, hållbara och väl gestaltade livsmiljöer utifrån Blekinges unika förutsättningar
 • Främja tillgång till ett brett och ändamålsenligt serviceutbud i hela länet
 • Främja en fullt utbyggd digital infrastruktur och digitala tjänster
 • Verka för kortare restider på järnvägarna och E22
 • Stärka Blekinges attraktivitet som plats för unga att bygga sin framtid
 • Främja öppenhet, delaktighet och tillit
 • Utveckla mötesplatser med flera ändamål
 • Främja fler deltagare i Blekinges kulturliv, särskilt barn och unga vuxna
 • Stärka förutsättningarna för professionella kulturskapare
 • Främja förutsättningarna för ett livslångt idrottande
 • Skapa förutsättningar för att bedriva elitidrott
 

Minskad miljö- och klimatpåverkan

DELMÅL

 • Ett ökat hållbart resande
 • Minskade klimatpåverkande utsläpp
 • Stärkt hållbar energiomställning
 • Stärkt biologisk mångfald

PRIORITERINGAR

 • Främja omställning till ett hållbart energisystem
 • Fortsätta utveckla ett hållbart och tillgängligt transportsystem
 • Öka möjligheterna för hållbart resande i hela länet
 • Utveckla hamnarnas roll som plats för byte till och mellan hållbara transportslag

God, jämlik och jämställd hälsa

DELMÅL

 • Förbättrade levnadsvanor
 • Stärka barn och ungas förutsättningar för god hälsa
 • En god psykisk hälsa

PRIORITERINGAR

 • Främja god psykisk och fysisk hälsa och minska hälsoklyftorna
 • Främja hälsosamma levnadsvanor för alla
 • Främja att fler ungdomar blir behöriga till gymnasieskolan och får en gymnasieexamen
 • Fortsätta utveckla föräldraskapsstödet

En växtplats behöver växtkraft!

Illustration av en man som vattnar en blomma i vars kronblad en flicka sitter
Hittade du informationen du sökte?