En sjuksköterska gipsar handen på en patient.

Information till sjuksköterskestudenter

För dig som läser till sjuksköterska på grundnivå och gör din VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i Region Blekinge jobbar vi med handledningsmodellen Peer Learning. Peer Learning är ett reflekterande och studentaktivt lärande där jämbördiga studenter lär tillsammans.

Modellen innebär att två studenter tillsammans förbereder och genomför praktiska moment samt diskuterar och reflekterar under sin VFU. Studenterna ska på ett prestigelöst sätt samarbeta och använda varandra som en resurs för att tillägna sig ny kunskap.

Kärnan i Peer Learning kan sammanfattas: samverkan, stöd, reflektion, kritiskt tänkande och feedback.

Rollen som handledare innebär att man uppmuntrar och stödjer studenterna till aktivt och självständigt arbete. Med öppna och reflekterande frågor uppmuntras studenterna att ta hjälp av varandra. Handledaren ska agera mer som ett bollplank än en lärare för studenterna.

Funktionerna inom arbetet med VFU omfattas av: huvudhandledare, studentsamordnare, studenthandledare och klinisk adjunkt.

  • Studentsamordnaren har ansvaret att samordna med de studenter som kommer till sin arbetsplats. Ska finnas som stöd till studenthandledarna samt ansvara för att lärandeanvisningar följs.
  • Studenthandledaren ska stödja och handleda studenter utifrån aktuell handledningsmodell.
  • Huvudhandledaren jobbar övergripande i Region Blekinge som stöd för studentsamordnare samt med att kvalitetssäkra VFU för sjuksköterskestudenter.
  • Den kliniska adjunkten är den bedömningsansvariga läraren från lärosätet.

Kontaktuppgifter till huvudhandledare för sjuksköterskestudenter på grundnivå:

Charlotte Sjölander, charlotte.sjolander@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?