Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö är en ny samlad politik som antogs 2018 av Sveriges Riksdag. Det handlar om det som finns omkring oss: bostäder, arbetsplatser, skolor och sjukhus, men också det offentliga rummet med parker, gator och torg.

Fredagen den 1 september arrangerades den regionala konferensen om Gestaltad livsmiljö som en avslutning på Karlshamns årliga Arkitekturvecka. Konferensen var ett samarbete mellan Region Blekinge och Karlshamns kommun. Konferensen bjöd på inspiration, olika perspektiv, insikter och kunskap, samt ett stort engagemang från både talare, panel och åhörare. Efter konferensen arrangerades ett fördjupningspass i samarbete mellan Region Blekinge och Institutionen för Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola.

- Det går! sa Sveriges Riksarkitekt Helena Bjarnegård på Boverket i sin avslutande kommentar när hon skulle ge några snabba råd till Blekinges fortsatta arbete med gestaltad livsmiljö under konferensen. Gestaltad livsmiljö handlar kort om hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv tillsammans kan bidra till att forma samhället och invånarnas vardag. Helena lyfte under konferensen vikten av omsorgsfullt gestaltade miljöer i det stora och i det lilla. Hon betonade vikten av en helhetssyn, användarbarhet och upplevelser samt ett tillsammansarbete mellan många aktörer.

I samband med konferensen delades en publikation om Gestaltad livsmiljö ut. Med publikationen vill Region Blekinge inspirera och höja kunskapen kring betydelsen av en medveten och omsorgsfull gestaltning av våra livsmiljöer. Publikationen finns att läsa längst ner på sidan.

Genom sitt offentliga uppdrag att driva vård- och omsorg, kollektivtrafik och regional utveckling för det allmänna, har regionerna ett ansvar att verka för en god livskvalitet för alla medborgare. Det som påverkar den fysiska livsmiljön - platserna och hur dessa hänger samman - blir då också relevant att arbeta med. En region arbetar både direkt och indirekt med att forma eller skapa förutsättningar för en god livsmiljö för invånarna. Direkt genom byggande av vårdmiljöer och vid infrastruktursatsningar.

Ny regional utvecklingsstrategi, kallad Växtplats Blekinge, pekar ut behovet av att utveckla attraktiva, hållbara och väl gestaltade livsmiljöer utifrån Blekinges unika förutsättningar. Region Blekinge bevakar utvecklingen av politiken för gestaltad livsmiljö och vad detta kommer att innebära för fortsatt arbete för regionen.

Gestaltad livsmiljö handlar om hur arkitektur, form, design, konst och kulturarv på olika sätt formar samhället och invånarens vardag, och hur de kan bidra till att lösa och diskutera samhällets utmaningar.

Länkar till nationella aktörer

Hittade du informationen du sökte?