Strategiska noder i Blekinge

Strategiska noder för samplanering

Strategiska noder är utpekade platser i hela Blekinge som ur ett regionalt perspektiv är strategiskt viktiga. Platserna är viktiga för egenskaperna de besitter, utvecklingspotentialen eller platsernas geografiska läge.

Inför arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi pekades strategiskt viktiga platser i länet ut, kallade strategiska noder. Dessa noder utgör ett av fyra förhållningssätt i ny regional utvecklingsstrategi. Strategiska noder bidrar med ett geografiskt och funktionellt perspektiv i det regionala utvecklingsarbetet och stärker den regionala utvecklingsstrategins vägledande roll för den efterföljande fysiska planeringen, exempelvis de kommunala översiktsplanerna.

Utpekandet av strategiska noder underlättar samordningen av resurser vilket gör att vi får större effekt av regionala och lokala satsningar i den kommande planeringen. Det kan handla om planeringen av nya bostäder, attraktiva bytespunkter mellan olika färdmedel eller i arbetet med breddat utbud av service, bredband, besöksnäring och kollektivtrafik. Strategiska noder är ett verktyg för samplanering och kan skapa förutsättningar för ökad växtkraft i hela länet.

Noderna har delats in i noder med fullskaligt utbud och noder utan fullskaligt utbud utifrån de befintliga egenskaper som platserna har. En strategisk nod med fullskaligt utbud besitter minst fyra av de strategiska egenskaperna; kommersiell- och annan grundläggande service, offentlig service, kultur och besöksanledning, kollektivtrafikutbud, antal arbetstillfällen, samt tillgång till bredband.

Strategiska noder synliggör både befintliga strukturer i Blekinge och identifierar platser, både i städer och på landsbygd, som ur ett regionalt och funktionellt perspektiv är strategiskt viktiga.

Hittade du informationen du sökte?