En bild på ett nybygge mot en klarblå himmel.

Regional bostadsmarknad

 För att öka kunskapen om vilka bostäder som både befintliga och framtida Blekingebor efterfrågar har Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge tillsammans tagit fram ett regionalt kunskapsunderlag kring detta. Analysen har både tittat på behov och efterfrågan av nya bostäder i länet.

Blekinges kommuner upplever sedan några år tillbaka att det råder bostadsbrist i länet, samtidigt som länet i förhållande till riket har en låg byggtakt av nya bostäder. 2021 togs ett regionalt kunskapsunderlag kopplat till bostadsmarknaden i länet fram för att driva på utvecklingen i länet, men även för att säkerställa att det som byggs är det som efterfrågas av både befintliga och framtida Blekingebor.

Det regionala kunskapsunderlaget har kartlagt vilket behov av bostäder som finns i länet, och den långsiktiga bilden av befolkningsförändringen och dess behov över en längre tid. Analysen handlade både om bostadsbehov och efterfrågan av nya bostäder i länet. Metoden har en demografisk utgångspunkt och behovet bestäms av faktorer som befolkningsmängd, ålderssammansättning, hushållsstorlek och hushållssammansättning. För att komplettera denna bild analyserades även efterfrågan av bostäder, priser och ekonomiska förutsättningar, exempelvis betalningsvilja. Detta för att förstå och förklara hur många bostäder per år, bostadsrätter och hyresrätter i flerfamiljshus samt småhus, som hushållen utifrån sin betalningsförmåga kan och vill efterfråga (även kallat marknadsdjup).

Det regionala kunskapsunderlaget utgör en viktig gemensam kunskapsgrund för det regionala samtalet om bostadsmarknaden mellan olika aktörer, exempelvis region, länsstyrelse, kommuner, allmännyttans bostadsbolag samt privata bostads- och byggföretag. Underlaget utgör även ett nödvändigt kunskaps- och planeringsunderlag för kommande strategier, planer och program kopplat till nya bostäder i länets kommuner, exempelvis kommunala bostadsförsörjningsprogram och översiktsplaner. Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge anordnar återkommande samtal för att driva arbetet framåt med en regional bostadsmarknad i balans i länet.

Läs mer om det avslutade projektet här.

Hittade du informationen du sökte?