En person, som man endast ser benen på, står på en Blekingekarta

Strukturbild Blekinge - strategisk samhällsplanering

För att Blekinge ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt krävs att länets offentliga aktörer arbetar med en gemensam strategisk planering. Arbetet med Strukturbild Blekinge syftar till att öka samverkan och stärka kopplingen mellan kommunal fysisk planering, regionala utvecklingsfrågor och regional utvecklingsplanering, samt att få till en samsyn kring Blekinges viktigaste utvecklingsfrågor.

Strukturbild Blekinge har drivits i projektform från 2014, men drivs nu som en del av Region Blekinges ordinarie verksamhet. I projektet låg stort fokus på att få till en stadigvarande dialog mellan offentliga aktörer inom samhällsplanering och samhällsutveckling i länet, exempelvis Blekinges fem kommuner, Länsstyrelsen Blekinge län, Trafikverket och Region Blekinge, där Blekingetrafiken ingår. Denna dialog kommer fortsätta och målsättningen är att varje år arrangera två tematiska möten på aktuella teman.

Inom strukturbildsarbetet har även regionalt kunskaps-, besluts- och planeringsunderlag tagits fram för att användas framöver i olika planeringsprocesser, exempelvis vid planering av kollektivtrafik, transporter och ny bebyggelse. Exempel på kunskapsunderlag som tagits fram är en studie kring orternas roller, samspel och utvecklingspotential (Blekinges funktionella geografi), regionala kartor som visar funktionella samband inom och utanför länet (Slutrapport Strukturbild Blekinge, 2015) samt gemensamma checklistor för bostadsplanering och kollektivtrafikförsörjning (Tema-PM 1).

Hittade du informationen du sökte?