En liten kille sitter på stranden

Barnhälsovård

Här hittar du information från barnhälsovårdsteamet i Region Blekinge.

Barnhälsovårdens (BHV:s) mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala hälsa för barn genom att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. BHV erbjuder universella och riktade insatser genom mottagnings- och hembesök, hälsovägledning, hälsoövervakning, vaccinationer och föräldrastöd.

Vägledande för arbetet är Rikshandboken i barnhälsovård Länk till annan webbplats., Socialstyrelsens vägledningsdokument för barnhälsovård Länk till annan webbplats.samt uppdragsbeskrivning/regelbok för Hälsoval Blekinge. Länk till annan webbplats.

BHV bedrivs på samtliga barnavårdcentraler (BVC)/vårdcentraler Länk till annan webbplats. i Region Blekinge.

Det centrala BHV-teamet arbetar med utveckling av verksamheten som bedrivs på BVC. Här ingår att stödja medarbetare och chefer, genomföra utbildning, sprida information, att leda, planera och genomföra projekt, samt att stöda implementering av nationella riktlinjer och kunskapsstöd. Andra arbetsuppgifter är att följa barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv, att formulera uppdrag för vårdgivare, följa upp verksamheten och kommunicera resultat. Centrala BHV-teamet är remissinstans för regionala och nationella riktlinjer för BHV. Samverkan och samarbete sker med interna och externa aktörer, lokalt, regionalt och nationellt för att bidra till en jämlik barnhälsa liksom en jämlik och rättvis BHV av hög kvalitet.

Hittade du informationen du sökte?