Närsjukvårdsmodell i samverkan

Närsjukvårdsmodell i samverkan är ett beslutat gemensamt uppdrag som utförs av länets kommuner och Region Blekinge tillsammans. Syftet är att skapa en personcentrerad, proaktiv, samordnad, sammanhållen, sömlös och nära hälso- och sjukvård samt omsorg för personer med omfattande och komplexa behov. Uppdraget är en del i omställningen till en god och nära vård.

Närsjukvårdsmodellen bygger på samverkan och samordning mellan kommunal primärvård och omsorg, regional primärvård och specialiserad vård. Målet är att patienten och dess närstående ska vara delaktiga, uppleva ökad trygghet och att vården och omsorgen som ges är samordnad, personcentrerad och ges på rätt vårdnivå.

Alla som arbetar kring patienten ska ha en samsyn och se sig som en del i patientens vård- och omsorgsteam. Patienten och närstående ska vara delaktiga i teamet och deras behov och vilja är vägledande.

Samordningsprocessen inom ”Närsjukvårdsmodell i samverkan” tillsammans med den avancerade medicinska vårdplanen, AMP, utgående från individens viljeinriktning vid försämring utgör grunden för arbetssättet tillsammans med de samordningsfunktioner som finns i varje kommun, på varje vårdcentral och inom slutenvården. Samordningsprocessen ska stärka ett proaktivt arbetssätt och tidigt identifiera sköra personer och personer i riskzonen för att utveckla skörhet. Vidare ge förutsättningar för att samordnade individanpassade insatser planeras utifrån behov samt att patienterna erhåller en strukturerad uppföljning för en god och säker vård.

Övriga delar som ingår är:

  • Etablera struktur för samma arbetssätt i hela länet - vad, hur, var och när
  • Öka integrationen och samverkan mellan aktörerna/vårdnivåerna
  • Införa nya arbetssätt med hjälp av: samverkan/samordning, mobila arbetssätt, ny teknik t ex digitala vårdmöten och egenmonitorering.
Hittade du informationen du sökte?