Nationell patientöversikt (NPÖ)

Tjänsten Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra vårdgivare. Samordning av vårdinsatser underlättas och en helhetsbild av patienten ger ett bättre beslutsunderlag för diagnos, behandling och uppföljning.

Nationell patientöversikt ska leda till

  • ökad vårdkvalitet tack vare helhetsbild av patienten
  • mindre kostsamt och tidskrävande dubbelarbete
  • bättre samplanering och samordning mellan vårdgivare.

Förbättrad patientsäkerhet, tillgänglighet och vårdkvalitet

Bakgrunden till NPÖ är behovet av effektiva verktyg som ger behörig vård- och omsorgspersonal tillgång till kritisk patientinformation över organisationsgränserna. NPÖ är den första av flera sådana landstingsgemensamma eHälso-lösningar och en plog för utvecklingen av de säkerhetslösningar och den infrastruktur som krävs.

Ökad rörlighet, fria vårdval och större specialisering inom vården gör att patienter idag ofta har kontakt med flera olika vårdgivare (huvudmän), som var och en registrerar och förvaltar sin journalinformation lokalt. Tjänsten Nationell patientöversikt gör det nu möjligt för behörig vård- och omsorgspersonal att med patientens samtycke ta del av vårdinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. När fler kan ta del av samma information skapas en mer effektiv och säker vård.

Vad är journalföring?

Ju mer du vet om din patient, desto bättre och säkrare vård kan du ge. Ett viktigt stöd är den information som finns i patientens journaler. Inom Region Blekinge har vi kunnat läsa alla journaler oberoende vårdenhet, men hittills har de allra flesta landsting, kommuner och privata vårdgivare inte haft elektronisk tillgång till varandras journaler. Man har fått begära dem av varandra. Vilket ibland bromsat och fördröjt informationen kring vårdprocessen.

Sedan 2008 har vi en ny lag i Sverige, Patientdatalagen. Den gör det möjligt för oss vårdgivare att ta del av patientens journaler, oberoende av var patienten söker vård. Det kallas sammanhållen journalföring. Syftet är att du enklare ska kunna få en mer heltäckande bild av patientens vårdhistorik och vårdbehov. Så att du snabbt kan ge god och säker vård.

Vad innebär det för dina patienter?

Alla invånare i Sverige finns med i sammanhållen journalföring. När en patient söker vård hos dig och du behöver ta del av journaluppgifter från andra vårdgivare, behöver patienten ge sitt samtycke. Du behöver inte fråga om samtycke om du vill läsa interna journaler.

Patienten har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. Han eller hon kan välja att spärra uppgifter som inte ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Patienten kan även spärra journaler inom Region Blekinge. Vilka uppgifter det ska gälla och hur länge avgör patienten.

Om patienten har spärrat uppgifter kan du se det. Anser du att informationen bakom spärren kan vara viktig för att du ska kunna ge god och säker vård, kan du be patienten om att få ta del av de uppgifterna.

Patientrelation och samtycke måste alltid finnas

För att i praktiken kunna ta del av sammanhållen journalföring måste en patientrelation finnas. Patienten måste alltid ge sitt samtycke när hälso- och sjukvårdpersonalen vid behov behöver läsa journaluppgifter från andra vårdgivare. Hälso- och sjukvårdpersonalen kan inte läsa spärrad information utan att patienten begär att den spärren tas bort hos den vårdgivare där den upprättats.

Alla journaluppgifter skyddas enligt lag mot obehörig insyn och spridning. Patienten har rätt att få veta vem som läst i hans eller hennes journaler. Varje gång vårdpersonal eller någon annan läser i en journal registreras det och loggas.

Vad visar regionerna? - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om NPÖ - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?