Vägar till ett hållbart Blekinge

Vägar till ett hållbart Blekinge bedrivs som ett projekt inom det nationella uppdraget Hållbar regional utveckling 2019-2023. Uppdraget syftar till att stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken, och till att regionerna ska ta en tydligare ledarroll i omställningsarbetet. Projektinsatserna ska leda till resultat gentemot ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. I Blekinge arbetar vi med följande fyra insatsområden för detta.

Coachande förhållningssätt

Det här insatsområdet handlar om att tydliggöra hur organisationen Region Blekinge arbetar med hållbar utveckling. Region Blekinge är en av länets största arbetsgivare vilket också innebär att vi bidrar med stor påverkan på länets utveckling.

Insatsområdet har genomförts i två steg:

  • En nulägesanalys har tagits fram med hjälp av konsult där man har tittar på Region Blekinges målsättningar för hållbar utveckling i ett flertal av våra styrdokument. På så vis har man kunnat identifiera gemensamma punkter, eventuella målkonflikter samt lagt fram rekommendationer för ett tydligare fortsatt arbete med hållbar utveckling. Analysen är sammanställd i en rapport som finns att ta del av nedan.
  • Utifrån nulägesanalysen har Region Blekinge, också med hjälp av konsult, tagit fram en metodik för coachande förhållningssätt till hållbar utveckling. Syftet är att lättare kunna föra dialoger med andra aktörer kring hur vi ser på omställningsarbetet i länet, samt få fler att inse nyttan av att arbeta med hållbar utveckling. Metodiken appliceras och testas kontinuerligt i övriga insatsområden.

Kompetensförsörjning

Målet med det här insatsområdet är att coacha arbetsgivare kring att tänka annorlunda kring rekrytering och vilka kompetensbehov man har. I området har vi bland annat:

  • Skapat en förvaltnings- och organisationsövergripande arbetsgrupp som samverkar kring länets utmaningar inom rekrytering och kompetensbehov.
  • Upphandlat och påbörjat en utbildning för chefer inom Region Blekinge i kompetensbaserad rekrytering.
  • Påbörjat en kartläggning kring hur rekryteringsprocesser i organisationen utformas idag.
  • Påbörjat dialoger om så kallade "snabbspår" för rekrytering.

Innovation

I det här insatsområdet arbetar Region Blekinge tillsammans med innovationsaktörer i länet för att tydligare koppla hållbarhetsarbetet till genomförandet av smart specialiserings-strategin (S3). Vårt mål är att tydliggöra kriterier för ett missionsinriktat arbetssätt kring hållbar utveckling inom utvalda styrningsinstrument hos Region Blekinge. I insatsområdet har vi till exempel:

  • Genomfört hållbarhetsdialoger inom de tre arbetsgrupper som är kopplade till Blekinges tre specialiseringar. Grundläggande i dialogerna är att Blekinge tar sig an globala målen genom att applicera ett missionsinriktat arbetssätt.

Planering pågår också för att genomföra en kurs i missionsbaserat arbetssätt. Region Blekinge har tagit beslut om att genomföra ett vidareprojekt inom social hållbarhet med missionsbaserat arbetssätt som metod.

Projektmedel och företagsstöd

I det fjärde och sista insatsområdet, för projektmedel och företagsstöd, arbetar vi både med att erbjuda coaching för att höja kunskapen kring hållbar utveckling hos sökande, samt höja kompetensen internt genom att ta ett tydligare grepp kring hållbarhet vad gäller den finansiering vi erbjuder.

Företag som söker stöd erbjuds coachande samtal på en inledande nivå för att reflektera över hur deras egna verksamhet kan bidra till hållbar utveckling. De kan utifrån dessa resultat sedan få vidare kontakt med andra aktörer såsom Almi för att fördjupa sitt hållbarhetstänk.

 

Projektet är avslutat.

Tillväxtverket logga Tillväxtverket om hållbar regional utveckling
Hittade du informationen du sökte?