Toppbild Regionalt servicearbete

Projektet Stärkt regionalt servicearbete i Blekinge

-Avslutat projekt-

I Blekinge har det funnits god tillgång till lokal service inom samtliga kommuner, men nya trender och beteendemönster gör att efterfrågan på olika servicefunktioner förändras. Region Blekinge har drivit projektet Stärkt regionalt servicearbete i samverkan med länets kommuner och i samarbete med Länsstyrelsen, Coompanion och Hela Sverige ska leva.

Syftet med projektet har varit att stärka samverkan regionalt och lokalt, samt med andra strategiska områden och angränsande län som är viktiga för utveckling och stärkt tillgång till service på gles- och landsbygd i Blekinge. Detta som ett led i att utveckla hela Blekinge till en attraktiv plats att leva, bo, verka och besöka. En viktig del i projektet har varit samverkan och att ta tillvara på den samlade kompetensen i partnerskapet för kommersiell service.

Projektgruppen har arbetat med tre case, strategiska noder, smarta bygder samt serviceplaner.

Strategiska noder

Att arbeta med strategiska noder är ett sätt att synliggöra befintliga strukturer i Blekinges geografi, men även att peka ut vilka platser som ur ett regionalt och funktionellt perspektiv är strategiskt viktiga. Platserna är viktiga för de egenskaper de besitter, den utvecklingspotential de har eller platsernas geografiska läge.

Strategiska noder kan användas som ett planeringsunderlag. Genom att peka ut strategiska noder är det lättare att samordna resurser mellan olika aktörer regionalt och lokalt i länet. Det kan exempelvis vara framtida bredbandsutbyggnad, planering av nya bostäder, tillgång till ett breddat utbud av besöksnäring, service och kollektivtrafik.

Smarta bygder

I en smart bygd samspelar ny teknik och ortsbornas idéer med regionala och lokala organisationer för att skapa attraktiv platsutveckling och livskvalitet i hela länet. I arbetet med Smarta bygder skapades ett innovationsverktyg för platsutveckling. Verktyget är utformat som ett brädspel för att förenkla och förstå komplexa utmaningar eller outnyttjad potential. Digitalisering och ny teknik har varit en grundparameter i arbetet, men även innovativa former av organisering och företagande. Fem unika platser i Blekinge deltog i arbetet med Smarta bygder.

Serviceplaner

I serviceplanerna beskrivs vilken typ av service som finns på respektive ort i en kommun, detta ger en helhetsbild av tillgången till service på landsbygderna och skapar förutsättningar för att bevara befintligt utbud och utveckla ytterligare service. I serviceplanerna beskrivs även långsiktiga och kortsiktiga mål och viljeinriktningar.

Region Blekinge och Blekinges kommuner har tagit fram serviceplanerna i samverkan.

I den regionala serviceplanen beskrivs den regionala strukturen kring kommersiell service i Blekinge.

Inspiration

Inom ramen för projektet har omvärldsbevakning, lärande och kollektivt kunskapsbyggande varit en grundpelare. Nedan presenteras några utav de guldkorn som projektet tittat närmare på. Två viktiga faktorer har styrt riktningen på våra inspirationskällor. Samverkan och samorganisering är en av dessa, vilket representeras i ett teoretiskt perspektiv under smarta landsbygder.

Teknik har varit en annan faktor, vilket i första hand kopplas till nedan rubrik Obemannade livsmedelsbutiker. Teknik är resurseffektivt samtidigt som det möjliggör utökade servicemöjligheter för kunden.

Projektet avslutades med ett studiebesök, där såväl samarbetsaktörer som invånare erbjuds möjligheten att besöka Häradsbäck – en närliggande ort till Blekinge där samordnade servicelösningar kombineras med innovativa organisationsformer och ny teknik. Häradsbäck är ett bra exempel på hur lokal platsutveckling både kan öka platsens attraktivitet och bygga reseliens och motståndskraft.

Obemannade livsmedelsbutiker

Små livsmedelsbutiker med ett bassortiment på ställen där det behövs som mest. Butikerna har öppet dygnet runt och är obemannade. Man betalar snabbt och enkelt genom snabbscanningkassor och Bank-ID. Se här tre alternativ på obemannade butiker:

Studiebesök Häradsbäck

En liten by med stort hjärta. Häradsbäck har en historia som krävt hängivet engagemang och ihärdigt arbete som har svetsat ihop bygden och gett ett sjudande liv.

EU logga för jordbruksfonden i färg. Blå flagga med gula stjärnor.
Hittade du informationen du sökte?