Socialt entreprenörskap och företagande

-Avslutat projekt-

Hur får vi till affärer som förbättrar samhället? Affärer som utöver en ekonomisk vinst även löser en samhällsutmaning?

Som så många andra län står Blekinge inför utmaningar. Ohållbara konsumtionsmönster, klimateffekter, migration, urbanisering och ökade samhällsklyftor; listan kan göras lång. Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen pekar ut att dessa utmaningar är globala men måste lösas lokalt.

Sociala innovationer är nya idéer som möter sociala behov, skapar sociala relationer och bildar nya samarbeten. Dessa innovationer kan vara produkter, tjänster eller modeller som effektivt adresserar ouppfyllda behov.

EU lyfter fram den sociala ekonomin som en viktig väg framåt och både i Sverige och internationellt intresserar sig allt fler investerare för området. Det pågår även en rörelse för att göra det lättare för sociala företag att leverera välfärdslösningar. Samtidigt ökar intresset för samhällsentreprenörskap generellt - inte minst bland unga.

Projekt ”Socialt entreprenörskap och företagande i Blekinges främjandesystem”
Det finns ett stort behov av att förklara vad som menas med social innovation och vilken roll social innovation spelar, eller kan spela i vårt samhälle i dag och i framtiden. Under två års tid har projektet arbetat för att öka kunskapen om socialt entreprenörskap och socialt företagande bland de aktörer som rådger och stöttar nya företag. I det långa perspektivet är målet att företag vars affärsidé samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar och höjer kvaliteten på samhällets tjänster till medborgarna ökar.

Socialt entreprenörskap och företagande i Blekinges främjandesystem var ett samverkansprojekt mellan Region Blekinge, BBI (Blekinge Business Incubator), Coompanion och Almi.


Hittade du informationen du sökte?